ආදරයේ උණුසුම ලග දුක දැනෙන්නේ නැ adaraye unusuma laga duka danne na Somathilaka Jayamaha Sinhala song

ආදරයේ උණුසුම ලග දුක දැනෙන්නේ නැ adaraye unusuma laga duka danne na Somathilaka Jayamaha Sinhala song

Duration: 00:02:52

Size: 2.64 Mb

Published: 20 Agustus 2019

Listen: 4.747

Likes: 69


ආදරයේ උණුසුම ලග දුක දැනෙන්නේ නැ adaraye unusuma laga duka danne na Somathilaka Jayamaha Sinhala song

#sinhalasindu #සිංහලසින්දු